کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۱۳۵

خانم دکتر امینی - دکتری روانشناسی - کارشناس آموزش

خانم امینی - کارشناسی ارشد آموزش سلامت جامعه نگر - کارشناس آموزش

آقای اکبری - کارشناس انفورماتیک - کارشناس IT

کلید واژه ها: کارشناسان آموزش مجتمع آموزش عالی سلامت اراک

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۹