مطالب مرتبط با کلید واژه

مجتمع آموزش عالی سلامت اراک


کارشناسان آموزش

خانم دکتر امینی - دکتری روانشناسی - کارشناس آموزش خانم امینی - کارشناسی ارشد آموزش سلامت جامعه نگر - کارشناس آموزش آقای اکبری - کارشناس انفورماتیک - کارشناس IT

رئیس مجتمع

سرپرست مجتمع آموزش عالی سلامت اراک : دکتر مهدی قلیچ خانی   مدیر مجتمع : جناب آقای رئیس اکبری