مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس مجتمع


رئیس مجتمع

سرپرست مجتمع آموزش عالی سلامت اراک : دکتر مهدی قلیچ خانی   مدیر مجتمع : جناب آقای رئیس اکبری