کارگزینی

کارگزینی : تعریف این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها نحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امر مختلف کارگزینی بر حسب پست مورد تصدی می باشند . واحد کارگزینی متشکل از کارگزین بیمارستان و مرکز بهداشت که در واحد کارگزینی شبکه مستقر می باشند .
 
مسئول کارگزینی : 
عبداله محسن آبادی
 
شرح وظایف :
-       تهیه لیست اضافه کاری کلیه پرسنل و تائید آن
-       صدور احکام ماموریت پرسنل
-       کنترل ورود و خروج و کارت ساعت کلیه پرسنل واحدهای مجموعه
 
زیر مجموعه ها :
          
 * دبیرخانه ( خانم کردی )  :
- تفکیک نامه های صادره و جستجوی نامه های وارده صادره
- ارتباط با شبکه جهت ارسال و دریافت
- دسته بندی و چاپ نامه های واحدهای محتلف و شماره گذاری ورود و خروج نامه ها در دبیرخانه مرکزی
 
- تایپ کلیه نامه های شبکه و مرکز بهداشت و واحدهای تابعه
* بایگانی (خانم کردی ) :
- ارسال پرونده های مرورد درخواست به واحدهای ذیربط
- حفظ و نگهداری پرونده ها
- شماره گذاری بر روی نامه های اداری و ...
- آماده نمودن نامه های اداری جاریزی نامه و پرونده ها

کلید واژه ها: کارگزینی شبکه بهداشت و درمان آشتیان

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۴۰۰