نظارت بر درمان

تعداد بازدید:۱۵۵
  

نام و نام خانوادگی: فهیمه مجیری

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08637224464

شماره تماس داخلی: 

آدرس:آشتیان -خیابان شهید باهنر -شبکه بهداشت ودرمان

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزشگاه بهورزی 
 • رابط آموزش ضمن خدمت 
 • مدیر نظارت بردرمان 

شرح وظایف

 • 1-نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....) 
  2-    تکمیل وپایش فرمها،معیارهاواستانداردهایی که بایددربرنامه های نظارتی مراکزدرمانی مدنظرقرارگیرد
  3-    شرکت درجلسات وهمکاری باواحدهای درون بخشی وبرون بخشی که به نحوی با نظارت ، کنترل ، هدایت وسیاستگذاری مرتبط بامراکزدرمانی تحت پوشش درارتباط می باشند
  4-    تهیه گزارشهای حاصل ازنظارتهای عادی ،دوره ای وویژه ازمراکزدرمانی
  5-     بازرسی واظهارنظرنسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی و پیشنهادراهکارهای اجرایی به مراکزموردبررسی. 
  6-    انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابعه
  7-    کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکزدرمانی وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت وفاقدمجوزهای قانونی کار
  8-    کنترل برفعالیت بخش های درمانی عادی وویژه مراکزدرمانی براساس ضوابط کشوری
  9-    مطالعه وبررسی مستمربه منظورحصول اطمینان ازکارایی واثربخشی اهداف وسیاستهای برنامه های مراکزدرمانی تحت پوشش . 
  10-    بررسی وپیشنهاد روشهای نظارتی نوین
  11-    بررسی وتحلیل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهای جمع آوری شده به منظورمطابقت بانتایج حاصله ازعملیات مراکزدرمانی بابرنامه های مصوب
  12-    بررسی ورسیدگی به شکایات درمانی واصله وپاسخ واعلام نظرکارشناسی
  13-    نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی
آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۴۰۲