آموزشگاه بهورزی

مدیر آموزشگاه بهورزی

خانم فهیمه مجیری

شماره تماس واحد:

08637224464

داخلی 149

 

هم اکنون آموزشگاه بهورزی فعال و دانش اموزان بهورزی شهرستان های تفرش و فراهان و آشتیان را برای تکمیل دوره در این مرکز مشغوا اموزش می باشند.

کلید واژه ها: اموزشگاه بهورزی آشتیان

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۱