پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر و غیر واگیر

مسول واحد بیماریها

اقای مصطفی شکیبا

همکاران واحد

اقای رضا محمدی واجارگاهی(غیر واگیر)

اقای حسینعلی گنجی(زنجیره سرما)

اقای علی منشوری(پایش)

شماره تماس

086

37222730

کلید واژه ها: مبارزه با بیماریهای آشتیان

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۱