پرسش‌های متداول


برای شکایت از کارکنان ، مدیران و معاونین ( اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی ) چگونه باید عمل نمود؟

هر فرد ( اعم از کارمند یا ارباب رجوع) می تواند مستقیما شکایت خود را از تمامی کارکنان دانشگاه اعم از هیات علمی یا غیر هیات علمی در تمامی رده های مدیریتی، در زمینه بندهای مربوط به تخلفات اداری تحویل هیات های رسیدگی به تخلفات مربوطه ( هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ـ هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ) مستقر در  دانشگاه  نمایند.

آیا بدون مراجعه حضوری می توان شکایت خود را تسلیم واحدهای نظارتی نمود ؟

بله ؛ با مراجعه به ساب پورتال مدیریت بازرسی دانشگاه به آدرس : http://arakmu.ac.ir  و تکمیل فرم مربوطه و اخذ کد رهگیری . همچنین با مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی : http://shekayat.bazresi.ir  می توان اقدام نمود .

در صورتی که فردی از کارکنان  شاغل در ادارات بازرسی،حراست یا گزینش دانشگاه شکایت داشته باشد به کجا مراجعه نماید؟

افراد شاغل در ادارات بازرسی، حراست یا گزینش دانشگاه در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری آنها هیچ فرقی با سایرین نداشته و همچون سایر کارکنان می باشند.

قصور کادر درمانی را  از چه طریقی می توان پیگیری نمود ؟

چنانچه در طول دوره درمان یک بیمار در مراکز تحت پوشش  احتمال قصوری داده شود و یا اینکه بیمار یا همراهان او شکایتی را در این خصوص تسلیم اداره بازرسی دانشگاه نمایند ، این اداره با اخذ شکواییه و ثبت آن ، موضوع را به شکل فنی از طریق کاشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه پیگیری و در صورتی که مستندات و شواهد موجود حاکی از قصور و یا احتمال قصور کادر درمانی اعم از پزشک ، پرستار و ... باشد پرونده برای بررسی نهایی و صدور رأی به مراجع ذیصلاح ( کمیسیون ماده 11 دانشگاه ـ سازمان نظام پزشکی و ... ) ارجاع داده خواهد شد .

آیا مدیران یا معاونین دانشگاه میتوانند برای کارمندان تذکر کتبی با درج در پرونده صادر نماید؟

طبق قوانین موجود ،ایشان میتوانند "تذکر کتبی با درج در پرونده " ( نه توبیخ کتبی با درج در پرونده) صادر نمایند ولی این تذکرات فاقد اثرات قانونی که برای احکام صادره از هیات های بدوی مترتب است میباشد و از نظر اداری فاقد اثر بوده ولی به عنوان نظر یک مدیر درباره یک کارمند در پرونده ثبت میگردد.از بابت قابل اعتراض بودن نیز قابل اعتراض به اداره بازرسی میباشد ولی بررسی های اداره بازرسی ( در صورتی که از نظر این اداره تذکر بیجا بوده باشد) نمیتواند مستقیما منجر به صدور رفع تذکر شود بلکه ( در صورتی که خود مدیر صادر کننده تذکر نسبت به رفع آن اقدام  ننماید) میتواند گزارش موضوع را به یک درجه بالاتر مدیریتی و در نهایت به ریاست دانشگاه جهت حذف تذکر پیشنهاد نماید.در صورتی که افراد به دیوان عدالت اداری نیز شکایت نمایند، با توجه به نگاه شکلی آن دیوان به قوانین، احتمال رفع آن وجود دارد .در حالتی که طی بررسیها غرض ورزی مشهود باشد ،طبق بند تخلفات اداری میتوان با مدیر برخورد نمود.در صورتی که خود کارمند مدارک محکمه پسند در مورد غرض ورزی داشته باشد، میتواند مستقیما به هیات بدوی تخلفات اداری کارکنان و یا هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی شکایت نماید.

آیا گزارشات محرمانه بازرسی یا حراست در مورد افراد یا مدیران ، بدون دفاع افراد از خود ، میتواند منشا اثر اداری برای افراد باشد یا خیر؟

طبق اصل 37 قانون اساسی،"اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد" که این دادگاه یا دادگاه اداری ( هیاتهای بدوی یا مشابه ) بوده یا دادگاههای عمومی و انقلاب و ....  و لذا صرف گزارش، تا زمانیکه در دادگاه ( از جمله اداری ) ثابت نشود ، هیچ اثری نمیتواند داشته باشد.ولی در صورتی که  گزارش مربوطه، مستند بوده و یا استدلال یا مدارک متقن بوده باشد و این گزارش مورد قبول مدیر مربوطه قرار گیرد ( در صورتی که گزارش صحیح و بدون غرض باشد)  . مدیر مربوطه در حیطه اختیارات خود و رعایت قانون میتواند تصمیمات مدیریتی ( با مسؤلیت خود ) در این مورد اتخاذ نماید، از جمله اینکه فرد را جابجا نموده یا در خصوص ضریب رضایت جهت برخی پرداختها و یا میزان اعطای ساعات اضافه کاری برای افراد تجدید نظر نماید یا عزل نماید.مدیران نیز میبایست در این موارد از حیطه اختیارات خود خارج نشده و روشی را در پیش گیرند که در صورت شکایت اشخاص ،قابلیت پاسخگویی داشته باشند و امکان برداشت غرض ورزی نشود .در صورتی که در بررسی ها مشخص شود که گزارش،کذب بوده ،با فرد گزارش دهنده میبایست برخورد قانونی شود.

آیا ادارات بازرسی یا حراست مجاز به استراق سمع یا شنود می باشند یا خیر؟

طبق اصل 25 قانون اساسی"بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون " و طبق هیچ قانونی ادارات بازرسی یا حراست اجازه این کار را ندارند.

آیا ادارات بازرسی و حراست می توانند موبایل افراد را بررسی نمایند ؟

خیر ؛ مگر با رضایت خود افراد.

آیا اگر به کارمندی که به برنامه نویسی وارد بوده و امکان تولید نرم افزار را داشته باشد ولی وظیفه سازمانی او تولید نرم افزار نباشد، وظیفه تولید نرم افزاری را بدهیم و در ازای آن هزینه ای تحت عنوان اضافه کار،پاداش، و ... و بدون عقد قرارداد بدهیم، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت میشویم؟

بله ! طبق بند 3 و 5 ماده 1 قانون که اشعار میدارد " 3-کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها و 5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه با پاداش و یا امثال آن بطور مستمر ( باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می دارند." کارکنان دولت مشمول این قانون میباشند و حق معامله با دولت را در موارد معاملات مذکور در تبصره  3 ماده 1 و از جمله بند 7 این تبصره خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد را ندارند و طبق ماده 2 که اشعار میدارد اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داور در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی )اعم از کشوری و لشگری(  و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکتها و ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر «۸» و «۷» مؤسسات مذکور در بند است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند ( چه با قرارداد کتبی و چه بدون قرارداد کتبی و چه مستقیم و چه با واسطه شرکت واقعی یا صوری اقدام به معامله نماید مشمول مجازات خواهد بود).