مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

شهدای جمعه فاطمی
۲۵ آذر ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۷

شهدای جمعه فاطمی

دانش ارزیابی

فصل نامه علمی - تخصصی سازمان بازرسی کل کشور