واحد پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۲۱۷۷

آشنایی با وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

 

دریافت شکایات حضوری، تلفنی و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه 
بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی  
پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان  
جمع بندی شکایات به صورت دوره ای و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و دفتر متبوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده  
پیگیری اقدامات انجام یافته برای ارسال پاسخ به شاکیان