واحد ارزیابی عملکرد

تعداد بازدید:۱۹۸۴

     آشنایی با وظایف واحد ارزیابی عملکرد

 

- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن 

- اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم

- احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه
- همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات  
- بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده  
- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم  
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم  

- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد.
- دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه  و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط