معرفی همکاران

تعداد بازدید:۱۵۷۳

همکاران

سمت

تلفن تماس

دکتر محمد نعمتی

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مستقیم        33138049  086 

داخلی                           2220

خانم خزاعی کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مستقیم       33130253 086

داخلی                       2219

خانم فخار

کارشناس بازرسی