معرفی همکاران

همکاران

سمت

تلفن تماس

دکتر محمد نعمتی

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مستقیم        33138049  086 

داخلی                           2220

علیرضا اورنگ

کارشناس بازرسی

مستقیم       33130253 086

داخلی               2328 - 2219

محسن جاویدان

کارشناس بازرسی

خانم خزاعی کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

خانم فخار

کارشناس بازرسی 

 
آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸