تفرش

تعداد بازدید:۵۴

 پیوستن امام جماعت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش به پویش ملی سلامت (غربالگری دیابت و فشارخون بالا)

آموزش و شروع غربالگری دیابت و فشارخون در جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت قزلجه شهرستان تفرش توسط بهورز خانه بهداشت

شروع غربالگری دیابت و فشارخون در جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت نقوسان شهرستان تفرش توسط بهورز خانه بهداشت

 

شروع غربالگری دیابت و فشارخون در جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت کهلو علیا شهرستان تفرش توسط بهورز خانه بهداشت 

شروع غربالگری دیابت و فشارخون در جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت شهراب شهرستان تفرش توسط بهورز خانه بهداشت

 

شروع غربالگری دیابت و فشارخون در جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت هفتان شهرستان تفرش توسط بهورز خانه بهداشت

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲