معرفی کارشناسان

تعداد بازدید:۱۸۹۸

"معرفی کارشناسان شاغل در حوزه مدیریت بودجه و برنامه ریزی"

 

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل بیات 

سمت: کارشناس مسئول بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت 

تلفن تماس: 33136473  -  داخلی  2236 
        

شرح وظایف پست سازمانی


1-   تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه 

2-   تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء

3-   تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی

4-   پیگیری وصول اعتبارات جاری درمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ابلاغ تخصیص آن به واحدها 

5-   پیگیری وصول اعتبارات درآمد اختصاصی درمان و ردیف های متمرکز و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

6-   جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به در آمد و هزینه 

7-   کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته

8-   پیگیری وصول اعتبارات تحول سلامت و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

9-   جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به طرح تحول سلامت

10-  کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته

 11-  جمع آوری ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به حاملهای انرژی و ثبت در سامانه مربوطه

12- تنظیم لایحه بودجه دانشگاه و ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور
نام و نام خانوادگی: خانم فرزانه حبیبی

سمت: کارشناس بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن تماس: 33136473 -  داخلی  2236


شرح وظایف پست سازمانی

 

1- تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه 

2- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء

3- پیگیری وصول اعتبارات جاری آموزش از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ابلاغ تخصیص آن به واحدها 

4- پیگیری وصول اعتبارات درآمد اختصاصی آموزش و ردیف های متمرکز و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

5- جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به در آمد و هزینه 

6-  کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافتهنام و نام خانوادگی: سعید طالبی

سمت: کارشناس بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن تماس: 33136473 -  داخلی  2247

شرح وظایف پست سازمانی


 
1- پیگیری وصول اعتبارات درآمد اختصاصی درمان و ردیف های متمرکز و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

2- جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به در آمد و هزینه 

3- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته

4- پیگیری و ارسال مطالبات بازنشستگان به سازمانهای مربوطه

5- پیگیری وصول ابلاغ اعتبارات ردیفهای ابلاغی و ابلاغ تخصیص اعتبارات دریافتی به واحدها

 

نام و نام خانوادگی: آقای رضا ایزدیاری

سمت: کارشناس بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن تماس: 33136473 -  داخلی  2236

شرح وظایف پست سازمانی

1- پیگیری وصول اعتبارات درآمد اختصاصی آموزش و ردیف های متمرکز و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

2- پیگیری وصول اعتبارات جاری آموزش از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و ابلاغ تخصیص آن به واحدها 

3- پیگیری وصول اعتبارات درآمد اختصاصی آموزش و ردیف های متمرکز و ابلاغ تخصیص آن به واحدها

4- پیگیری وصول اعتبارات مرکز اورژانس و ردیفهای ابلاغی مربوطه و ابلاغ تخصیص به واحدهای زیرمجموعه

کلید واژه ها: کارشناس شرح وظایف مدیریت بودجه

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱