قوانین و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۴۶۸۹

عنوان قانون:

متن قانون:

فصل اول (از آیین نامه ها)

تعاریف

ماده 1 (از آیین نامه ها)

درمانگاه به مؤسسه‏اى اطلاق مى‏شود که بطور شبانه‏روزى بیماران سرپایى را براى درمان مى‏پذیرد و در آن محل مى‏توان موارد فورى یا نیازمند کمکهاى ویژه را حداکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودى و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، بایستى در طول این مدت هماهنگى لازم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان، در صورت لزوم فراهم گردد. تبصره 1- در این آیین‏نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى «وزارت» و به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى «دانشگاه / دانشکده» و به کمیسیون تشخیص امور پزشکى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) «کمیسیون قانونى» و به پروانه‏هاى تأسیس و مسئولان فنى «پروانه‏هاى قانونى» گفته مى‏شود. تبصره 2- درمانگاه‏هایى که تاکنون از عناوین کلینیک یا پلى‏کلینیک استفاده مى‏کرده‏اند از این به بعد فقط مجاز به استفاده از نام «درمانگاه» بوده و مشمول ضوابط این آیین‏نامه مى‏باشند. تبصره 3- درمانگاهها برحسب نوع فعالیت به درمانگاه‏هاى عمومى و تخصصى تقسیم مى‏گردند. تبصره 4- درمانگاه تخصصى مؤسسه‏اى است به منظور ارائه خدمات تشخیصى و درمانى در یکى از رشته‏هاى تخصصى پزشکى (نظیر درمانگاه تخصصى قلب و عروق و ...) و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیمارى مشخص (نظیر درمانگاه تخصصى بیمارى دیابت و ...) که متخصصین رشته‏هاى مختلف در آن همکارى مى‏نمایند و طبق ضوابط موضوع آیین‏نامه‏هاى مربوطه تأسیس مى‏شود. تبصره 5- شرایط تأسیس درمانگاههاى دندانپزشکى (عمومى و تخصصى) مطابق آیین‏نامه مربوطه خواهد بود.

ماده 2 (از آیین نامه ها)

پزشکانى مى‏توانند در درمانگاههاى وابسته به مراکز دولتى (آموزشى یا درمانى) شاغل گردند که داراى شرایط استخدامى و پروانه پزشکى بوده و خدمات تمامى بیمه‏هاى کشور و دریافت حق الزحمه‏اى که طبق تعرفه‏هاى مراکز دولتى تعیین شده‏اند را بپذیرند.

فصل دوم (از آیین نامه ها)

شرایط تأسیس و بهره‏بردارى

ماده 3 (از آیین نامه ها)

اجازه تأسیس (موافقت اصولى) درمانگاه به کلیه افراد حقیقى یا حقوقى که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونى رسیده باشد در چارچوب نظام سطح‏بندى خدمات و ضوابط تعیین شده داده مى‏شود و لازم است هنگام بهره‏بردارى جهت کلیه نوبتهاى کارى پزشک واجد شرایط بعنوان مسئول فنى درمانگاه و همچنین کادر پزشکى و پیراپزشکى لازم معرفى گردد. تبصره 1- متقاضیان تأسیس درمانگاه باید حداقل 5 نفر بوده و 3 نفر از آنها (نصف بعلاوه یک) از گروه پزشکى و پیراپزشکى جویاى کار از مقطع کاردانى به بالا باشند. بقیه اعضا مى‏توانند از سایر افراد حقیقى و حقوقى باشند. تبصره 2- دو سوم سهام‏داران درمانگاه بایستى از فارغ‏التحصیلان گروه پزشکى و پیراپزشکى باشند ضمناً هر فرد مى‏تواند حداکثر در دو مؤسسه پزشکى سهام‏دار شود. تبصره 3- به هر فرد واجد شرایط و صلاحیت بیش از یک پروانه تأسیس داده نمى‏شود و هر فرد مى‏تواند حداکثر در دو مؤسسه پزشکى (بصورت حقیقى و حقوقى) به عنوان مؤسس عضویت داشته باشد. تبصره 4- مدت اعتبار، تمدید یا لغو موافقت اصولى مطابق مفاد قرارداد تأسیس منعقده بین مؤسس و وزارت از تاریخ صدور حداکثر به مدت 2 سال بوده و پس از آن در صورت عدم راه‏اندازى درمانگاه، لغو مى‏شود. تبصره 5- تمدید یا لغو موافقت اصولى پس از مدت مزبور منوط به موافقت کمیسیون قانونى و حداکثر به مدت 6 ماه خواهد بود.

ماده 4 (از آیین نامه ها)

در مواردى که یکى از مؤسسین یا چند نفر از آنها فوت نمایند و یا به تشخیص کمیسیون قانونى قادر به انجام وظایف محوله در درمانگاه نباشند، طى تشریفات معرفى که نبایستى از دو سال تجاوز نماید بایستى فرد یا افراد واجد صلاحیت از طرف سایر مؤسسین و یا وراث قانونى آنها معرفى شوند تا پس از تأیید صلاحیت از سوى کمیسیون قانونى پروانه تأسیس با عضویت فرد معرفى شده صادر گردد و در طول این مدت سایر مؤسسین یا مسئولان فنى نیز مى‏توانند درمانگاه را اداره نموده و وظایف مؤسس یا مؤسسین قبلى را بعهده بگیرند تا پروانه تأسیس بنام افراد جدید صادر شود. تبصره 1- پس از انقضاء مهلت قانونى مزبور پروانه تأسیس فرد لغو و یا امتیاز تأسیس مؤسس از پروانه تأسیس مشترک حذف خواهد شد. تبصره 2- تمامى موارد یاد شده بایستى بلافاصله کتباً به معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مربوطه اطلاع داده شود.

ماده 5 (از آیین نامه ها)

بهره‏بردارى از درمانگاه و شروع بکار آن پس از اخذ موافقت اصولى منوط به معرفى مسئول فنى واجد شرایط جهت کلیه نوبتهاى کارى (حداقل دو نفر) و احراز صلاحیت آنان توسط کمیسیون قانونى و معرفى همکاران پزشک و پیراپزشک و سایر افراد فنى واجد شرایط جویاى کار و صدور پروانه تأسیس و مسئول فنى توسط وزارت و اخذ سایر مجوزهاى لازم از جمله تأییدیه نقشه ساختمانى توسط دفتر فنى و دانشگاه / دانشکده مربوطه و ... مى‏باشد. تبصره 1- براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معرفى حداقل 50% کادر پزشکى و پیراپزشکى (مسئول فنى، پزشکان و پیراپزشکان) از دانش آموختگان گروه پزشکى و وابسته جویاى کار که در مراکز دولتى، خصوصى، خیریه، ارگانها و نهادها هیچ نوع اشتغال نداشته باشند براى تمامى نوبت‏هاى کارى ضرورى است. تبصره 2- مسئولین پذیرش و بایگانى مرکز بایستى از بین افراد جویاى کار رشته کارشناسى یا کاردانى «مدارک پزشکى» انتخاب و معرفى شوند. (در صورت نبودن داوطلب، استفاده از سایر رشته‏هاى حرف وابسته پزشکى نظیر پرستارى بلامانع است) تبصره 3- رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کارى براى کلیه پزشکان و پیراپزشکانى که در کلیه مراکز درمانى فعالیت مى‏کنند الزامى است و اجازه فعالیت همزمان نیز داده نمى‏شود. تبصره 4- پزشکانیکه در درمانگاه فعالیت مى‏نمایند (مسئول فنى و پزشک همکار) در همان نوبت کارى نمى‏توانند در مرکز دیگرى فعالیت داشته باشند. ضمناً حداکثر مى‏توانند با دو مؤسسه درمانى (بیمارستان، درمانگاه ...) همکارى داشته باشند.

ماده 6 (از آیین نامه ها)

مسئولین فنى درمانگاه مى‏توانند جزو مؤسسین درمانگاه نیز باشند و عکس این موضوع نیز به شرط احراز شرایط لازم بلامانع است. در هر حال هر فرد فقط مى‏تواند مسئول فنى حداکثر دو نوبت کارى بوده و براى سایر نوبتهاى کارى بایستى مسئول فنى جداگانه معرفى گردد. تبصره 1- مسئولین فنى باید در تمامى ساعات نوبت کارى خود در درمانگاه حاضر باشند. تبصره 2- رعایت مفاد آیین‏نامه اجرایى قانون اجازه تأسیس مطب در بکارگیرى پزشکان (عمومى و متخصص) به عنوان مسئول فنى و یا پزشک همکار الزامى است. تبصره 3- اعضاء هیئت علمى تمام وقت جغرافیایى دانشگاهها نمى‏توانند در بیمارستانها، درمانگاهها و ... غیرسازمانى خود فعالیت نمایند. تبصره 4- شروع بکار درمانگاه بدون داشتن پروانه بهره‏بردارى ممنوع مى‏باشد.

ماده 7 (از آیین نامه ها)

هر درمانگاه عمومى باید حداقل داراى 3 پزشک (عمومى و متخصص) جهت ارائه خدمات در رشته‏هاى پزشکى عمومى، تخصص داخلى و یک رشته تخصصى دیگر به انتخاب مؤسسین باشد. تبصره 1- در صورت عدم امکان معرفى و حضور متخصص داخلى با تأیید دانشگاه یا دانشکده مربوطه، حسب مورد موضوع در کمیسیون قانونى مطرح و تصمیم‏گیرى خواهد شد. تبصره 2- در کلیه مراحل درخواست صدور مجوز تأسیس درمانگاه و تمدید آن تسلیم گواهیهاى عدم سوء پیشینه و اعتیاد براى کلیه مؤسسین و مسئولان فنى الزامى است.

ماده 8 (از آیین نامه ها)

درمانگاه برحسب خدمات پزشکى که ارائه مى‏دهد بایستى محل کار مناسب، لوازم و پرسنل مورد نیاز مربوطه را داشته باشد.

ماده 9 (از آیین نامه ها)

درمانگاه اگر داراى آزمایشگاه، رادیولوژى، داروخانه و یا سایر واحدهاى پاراکلینیک باشد، باید مؤسسان و مسئولان فنى صاحب صلاحیت مرتبط را طبق شرایط مقرر براى هر کدام معرفى و پروانه مسئولیت دریافت دارد. کلیه واحدهاى فوق‏الذکر اجزاى لاینفک پروانه تأسیس درمانگاه مى‏باشند و به هیچ وجه نمى‏توانند از این حق مکتسبه در بیرون از درمانگاه استفاده کنند. تبصره 1- افزایش بخش‏هاى پاراکلینیک نظیر داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژى، فیزیوتراپى و ... در چارچوب سطح‏بندى خدمات و مقررات هر یک از آیین‏نامه‏هاى مربوطه و پس از تصویب در کمیسیون قانونى مربوطه ممکن خواهد بود. تبصره 2- درمانگاههاى فاقد داروخانه فقط مى‏توانند داروهاى اورژانسى را براى موارد فوریتى در قفسه‏اى نگهدارى نمایند و باید نسخه داروى مصرف شده را به بیمار بدهند.

ماده 10 (از آیین نامه ها)

در صورتى که مسئول فنى درمانگاه و هر یک از بخشهاى پاراکلینیک نخواهد بکار ادامه دهد بایستى مراتب را کتباً دو ماه قبل به دانشگاه / دانشکده مربوطه و مؤسس یا مؤسسان درمانگاه اعلام نماید و در طى مدت مذکور مؤسسان درمانگاه موظفند مسئول فنى واجد شرایط دیگرى را معرفى نمایند تا پس از بررسى و تأیید صلاحیت وى توسط کمیسیون قانونى برابر مقررات پروانه مسئولیت فنى جدید صادر شود. تبصره - در صورت عدم امکان بررسى صلاحیت مسئول فنى جدید در مدت مذکور توسط کمیسیون قانونى، معرفى یکنفر جانشین واجد شرایط بطور موقت (حداکثر سه ماه) توسط مؤسس یا مؤسسان الزامى است.

فصل سوم (از آیین نامه ها)

شرایط ساختمانى - تجهیزاتى - و پرسنلى

ماده 11 (از آیین نامه ها)

ساختمان درمانگاه و تعداد اطاق‏ها و کلیه شرایط لازم براى تهویه، نور، سیستم‏هاى حرارتى و برودتى باید منطبق با اصول بهداشتى و فنى بوده و مورد قبول و تصویب وزارت یا دانشگاه / دانشکده مربوطه قرار گیرد. تبصره 1- حداقل تعداد اطاق براى تأسیس درمانگاه عمومى شامل شش اطاق و یک سالن انتظار با امکانات کافى مى‏باشد. سطح کلى زیربنا باید حداقل 200 مترمربع بدون در نظر گرفتن فضاى لازم جهت بخشهاى پاراکلینیک بوده و پیش‏بینى‏هاى لازم براى کلیه اقدامات ایمنى از جمله اطفاى حریق شده باشد. در صورتیکه درمانگاه در طبقات همکف، اول یا زیرزمین ساختمان نباشد تعبیه آسانسور جهت انتقال بیماران ضرورى است. تبصره 2- حداقل تخت‏هاى لازم جهت تزریقات پانسمان و سرم درمانى و تحت نظر 6 عدد با تفکیک فضاى لازم براى خانم‏ها و آقایان مى‏باشد. تبصره 3- معرفى و حضور یک نفر کارشناس یا کاردان پرستارى به دانشگاه / دانشکده مربوطه و حضور یکنفر خدمتکار در هر نوبت کارى ضرورى است. تبصره 4- هر درمانگاه بایستى داراى درب ورودى اصلى مستقل از سایر طبقات یا واحدهاى دیگر باشد تا باعث ایجاد مزاحمت براى همسایه‏ها نگردد. ضمناً در صورت داشتن درب مشترک رضایت کتبى کلیه مالکین واحدهاى مجتمع غیرپزشکى در این خصوص و رعایت موازین بهداشت عمومى و محیط با تأیید دانشگاه / دانشکده مربوطه الزامى است.

ماده 12 (از آیین نامه ها)

رعایت شاخص‏هاى سطح‏بندى خدمات نظیر جمعیت، فاصله مقرر بین درمانگاههاى عمومى و همچنین بین درمانگاههاى تخصصى مشابه با نظر وزارت یا دانشگاه / دانشکده‏هاى مربوطه به منظور رعایت اصل دسترسى مردم به خدمات بهداشتى - درمانى براساس ضوابطى است که از سوى وزارت به متقاضیان اعلام مى‏گردد.

ماده 13 (از آیین نامه ها)

فعالیت درمانگاه بصورت شبانه‏روزى و در تمامى ایام بدون تعطیلى بوده و لازم است موضوع بر روى سر نسخه و تابلوى درمانگاه نیز قید شده باشد.

ماده 14 (از آیین نامه ها)

این نوع درمانگاهها باید حداقل یک دستگاه آمبولانس براى تمام ساعات در اختیار داشته باشند و در صورت در اختیار نداشتن آمبولانس باید با مراکز آمبولانس خصوصى براى تأمین نیاز بیماران قرارداد همکارى منعقد نمایند. تبصره 1- آمبولانس درمانگاه صرفاً مجاز به انتقال یا جابجایى بیماران تحت درمان خود در موارد مورد نیاز مى‏باشد. تبصره 2- مشخصات فنى، تجهیزات، ملزومات و خدمه آمبولانس براساس ضوابط اعلام شده از سوى مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاى پزشکى وزارت خواهد بود.

ماده 15 (از آیین نامه ها)

مندرجات تابلوى درمانگاه باید وفق پروانه صادره و از نظر ابعاد، تعداد و ... منطبق بر ضوابط و دستورالعمل‏هاى وزارت یا سازمان نظام پزشکى و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد.

ماده 16 (از آیین نامه ها)

درمانگاهها باید داراى دفترى باشند که نام و مشخصات بیماران مراجعه کننده در آن ثبت شده و براى هر یک از بیماران پرونده پزشکى شامل خلاصه‏اى از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ مراجعه تشکیل دهند و حداقل به مدت 5 سال در بایگانى نگهدارى شود. تبصره - معدوم کردن پرونده‏هاى پزشکى پس از مدت مزبور باید با اطلاع و موافقت دانشگاه / دانشکده مربوطه صورت پذیرد.

ماده 17 (از آیین نامه ها)

درمانگاهها موظفند نسبت به گزارش مواردى از بیمارى‏هاى واگیر و غیرواگیر که فهرست آن توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده‏ها تعیین مى‏گردد با رعایت اصل امانتدارى به مراجع قانونى ذیربط اقدام نمایند.

ماده 18 (از آیین نامه ها)

رعایت کلیه موازین بهداشتى و سایر موارد براساس ضوابط و مقررات وزارت الزامى است.

فصل چهارم (از آیین نامه ها)

شرح وظایف مؤسسان

ماده 19 (از آیین نامه ها)

اهم وظایف مؤسسان درمانگاهها بشرح ذیل مى‏باشد:
الف) معرفى مسئولان فنى واجد شرایط براى درمانگاه جهت تمام نوبت‏هاى کارى و بخشهاى پیراپزشکى آن نظیر رادیولوژى، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپى و ... به معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مربوطه
تبصره - در صورت عدم امکان حضور مسئولان فنى بایستى بلافاصله فرد یا افراد واجد شرایطى را بعنوان جانشین تا حداکثر به مدت سه ماه جهت تصدى امور فنى به دانشگاه / دانشکده مربوطه معرفى نمایند.
ب) انتخاب و معرفى کلیه پزشکان همکار و کارکنان فنى واجد شرایط و جویاى کار در درمانگاه براساس استانداردهاى مربوطه تبصره 1- مؤسسان مى‏بایستى در صورت تخلف مسئول فنى از وظایف قانونى و احراز آن توسط کمیسیون قانونى مسئول فنى جدید واجد شرایط معرفى نمایند.
تبصره 2- در صورت تخطى مؤسس از وظایف محوله مراتب در کمیسیون قانونى مطرح و در خصوص صلاحیت مؤسس تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
تبصره 3- هرگونه تغییر و جابجایى کارکنان در مراحل بعدى بایستى با اطلاع معاونت درمان دانشگاه / دانشکده (براساس استانداردهاى مربوط) صورت گیرد.
ج) معرفى کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل که در درمانگاهها به صورت تمام وقت و یا پاره وقت همکارى مى‏کنند، بهمراه کلیه مدارک لازم نظیر پروانه مطب معتبر، ... به معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مزبور براساس دستورالعملهاى موجود.
تبصره - اخذ گواهى عدم اشتغال پزشکى در بیش از یک مؤسسه (به غیر از مطب شخصى) از معاونت درمان دانشگاه مربوطه الزامى مى‏باشد.
د) تأمین تجهیزات عمومى و ملزومات پزشکى، دارویى و غیره براساس استانداردهاى مربوطه.
ه) رعایت کلیه ضوابط، مقررات، دستورالعمل‏ها و تعرفه‏هاى مصوب
و) رعایت و اجراى نظریات و پیشنهادات مسئول فنى درمانگاه در امور پزشکى و فنى براساس ضوابط
ز) برنامه‏ریزى و سازماندهى جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران
ح) نصب تابلوى اعلانات در داخل سالن انتظار با درج مشخصات و تخصص کلیه پزشکان شاغل در نوبت‏هاى مختلف کارى، تعرفه‏هاى اعلام شده، اطلاعیه‏ها و ...
ط) کنترل و مراقبت وضعیت ساختمان، تجهیزات، تأسیسات ایمنى و تأمین تجهیزات عمومى و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهاى مربوطه
ى) تعهد کتبى مؤسسه مبنى بر همکارى با وزارت و دانشگاه / دانشکده مربوطه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه یا اعلام نیاز از طرف آنها.

فصل پنجم (از آیین نامه ها)

وظایف مسئولان فنى

ماده 20 (از آیین نامه ها)

اهم وظایف مسئولان فنى درمانگاه عبارتند از: الف) حضور مستمر و فعال در ساعات تصدى مسئولیت فنى و پاسخگویى در قبال اقدامات انجام شده ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان درمانگاه و ابلاغ تذکرات لازم به آنان و پیگیرى اقدامات اجرایى و در صورت تخطى از آن اعلام مراتب به دانشگاه‏ها / دانشکده‏هاى ذیربط ج) بررسى و اعلام صلاحیت کارکنان فنى شاغل در درمانگاه. د) تهیه و تنظیم برنامه کارى قسمتهاى مختلف درمانگاه و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانى در ساعات تعیین شده. ه) نظارت بر نحوه تأمین، کیفیت، قابل استفاده و مصرف بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهاى موجود در درمانگاه. و) ارتقاء سطح کیفى ارائه خدمات درمانى و فوریتهاى پزشکى. ز) نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهدارى پرونده پزشکى کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسى شرح حال و دستورات پزشکى مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطى از موازین علمى و فنى. ح) رعایت و نظارت بر حسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و سرنسخه‏هاى درمانگاه و پزشکان و درج نام درمانگاه، نشانى، شماره تلفن، ساعات کار، نوع مؤسسه و فعالیت آن (خصوصى، خیریه، دولتى و ...) بر روى آنها. ط) ثبت و ارائه دقیق آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک خدمات تشخیصى و درمانى مربوطه و ارسال به دانشگاه / دانشکده‏هاى ذیربط بطور مستمر و هر 6 ماه یکبار از طریق برنامه نرم‏افزارى که از طریق وزارت اعلام خواهد شد. ى) نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه‏هاى درمانى طبق ضوابط مربوطه ک) پذیرش و بررسى وضعیت بیماران اورژانس و انجام اقدامات درمانى اولیه لازم با همکارى کادر فنى درمانگاه و اخذ پذیرش از مراکز درمانى مجهز تا اعزام بیمار. ل) رعایت و اجراى کلیه مقررات و دستورالعملهاى وزارت، نظارت بر حفظ شئون پزشکى و نیز موازین اسلامى، اخلاقى، فنى و ... م) هماهنگى کلى بین مسئولان فنى هر یک از بخش‏هاى پیراپزشکى درمانگاه در چارچوب ضوابط و شرایط آیین‏نامه‏هاى مربوطه تبصره - مسئولیت فنى هر یک از بخش‏هاى مذکور بعهده مسئول فنى مربوطه خواهد بود.

فصل ششم (از آیین نامه ها)

شرایط ارزشیابى

ماده 21 (از آیین نامه ها)

مؤسسان درمانگاه موظفند هر سال نسبت به اعلام تقاضاى ارزشیابى طبق ضوابط و استانداردهاى موجود توسط وزارت اقدام نمایند. تبصره 1- ضوابط و استانداردهاى ارزشیابى درمانگاه توسط وزارت ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- درمانگاهها موظفند آخرین درجه ارزشیابى درمانگاه را در قسمت پذیرش به نحوى که کاملاً قابل رؤیت باشد نصب نمایند.

فصل هفتم (از آیین نامه ها)

سایر ضوابط

ماده 22 (از آیین نامه ها)

درمانگاهها فقط مجاز به ارائه خدماتى هستند که در پروانه تأسیس آنها قید و یا مجوز گسترش آنرا دریافت کرده‏اند مى‏باشند. تبصره 1- خدمات مجاز در درمانگاهها مطابق ضوابط و مقررات جارى وزارت خواهد بود و در صورت تغییر به نحو متقضى به اطلاع خواهد رسید. تبصره 2- انجام تزریقات و پانسمان و سرم درمانى تابع ضوابط تعیین شده از سوى وزارت مى‏باشد.

ماده 23 (از آیین نامه ها)

رعایت قانون و آیین‏نامه مرتبط با انطباق امور پزشکى با موازین شرع مقدس و کلیه شئونات حرفه‏اى و اخلاقى در ارائه خدمات به بیماران ضروریست.

ماده 24 (از آیین نامه ها)

در صورت عدم وجود واحد ارائه خدمات بهداشتى درمانى در محل، درمانگاهها مى‏توانند با تأیید معاونت بهداشتى دانشگاه / دانشکده مربوطه پایگاه بهداشتى موقت در درمانگاه دایر نمایند.

ماده 25 (از آیین نامه ها)

کلیه درمانگاهها موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این آیین‏نامه وضعیت خود را با این آیین‏نامه وفق دهند.

ماده 26 (از آیین نامه ها)

تمدید پروانه‏هاى تأسیس و مسئولان فنى درمانگاهها براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکى و ضوابط تعیین شده از سوى وزارت و نیز براساس مقررات این آیین‏نامه خواهد بود.

ماده 27 (از آیین نامه ها)

کلیه درمانگاهها موظف هستند زباله‏هاى عفونى را تفکیک کرده و کلیه سرنگهاى استفاده شده را در ظروف استاندارد Safty box جمع‏آورى و آنها را مطابق با ضوابط علمى اعلام شده امحاء نمایند.

فصل هشتم (از آیین نامه ها)

تخلفات

ماده 28 (از آیین نامه ها)

در صورتیکه مؤسسان یا مسئولان فنى درمانگاه از ضوابط و مقررات آیین‏نامه تخطى نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد. الف) بار اول تذکر شفاهى با قید موضوع در صورتجلسه بازرسى محل توسط کارشناسان یا بازرسان وزارت یا دانشگاه / دانشکده‏هاى ذیربط ب) بار دوم اخطار کتبى توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده مربوط و اعلام مراتب به سازمانهاى بیمه‏گر و سازمان نظام پزشکى کشور ج) در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاى قبلى (اعم از شفاهى و کتبى) چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیزات حکومتى در امور بهداشتى و درمانى مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون ماده 11 قانون فوق‏الذکر و در سایر موارد نیز به محاکم عمومى احاله خواهند شد. د) بررسى نحوه اجراى تصمیمات کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوى محاکم قضایى اعم از (تعطیل دائم یا موقت، ابطال پروانه و ...) توسط کمیسیون قانونى بررسى و جهت اجراء به واحدهاى ذیربط ارجاع مى‏گردد.

ماده 29 (از آیین نامه ها)

این آیین‏نامه در 29 ماده و 41 تبصره به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى، داروئى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334 و بندهاى 11، 12، 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع در تاریخ 24/12/1383 به تصویب رسیده و با رعایت سایر مقررات از جمله آیین‏نامه تأسیس مطب مصوب هیأت وزیران، قوانین سازمان نظام پزشکى و ... قابل اجرا است. ضمناً با ابلاغ این آیین‏نامه، آیین‏نامه‏هاى قبلى مترتب بر آن ملغى مى‏گردد. ک/4/12 دکتر مسعود پزشکیان

کلید واژه ها: کلینیک های ویژه کلینیک امام رضا کلینیک کوثر کلینیک ساعی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۰