مطالب مرتبط با کلید واژه

قوانین


دستورالعمل اجرایی اداره کلینیک های تخصصی

دستورالعمل اجرایی نحوه اداره کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور      به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30%      هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ...