مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست توسط آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت انجام آزمایشات مربوط به پارامترهای دما ، کلراید ، کلسیم ، منیزیم ، کدورت ، سولفات ، نیترات ، کلر آزاد ، سختی کل ، PH BOD ، COD ، TDS ، TSS ، DO ، PH گردید. این دانشکده آمادگی خود را جهت انجام آزمایشات فوق الذکر با تعرفه های مصوب محیط زیست برای صنایع، ادارات و سایر سازمانها را دارد.

ادامه مطلب