آرشیو اخبار

بازدید از پایگاه روناس

بازدید از پایگاه روناس

بازدید مسئولین نظارت و ارزیابی اورژانس و مسئول امور پایگاه های شهرستان اراک از پایگاه و تجهیزات و همچنین سنجش علمی و عملی پرسنل پایگاه روناس

ادامه مطلب