پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

 شرح  وظایف کمیته  پدافند غیر عامل دانشگاه:

1-شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات متعارف و نامتعارف مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهیه طرح جامع

مقابله و کنترل آن ها

.2 تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آن ها

.3 تدوین برنامه آمادگی و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند

غیرعامل

.4 شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

)رصد و پایش، تشخیصی، آشکارسازی، درمان، غذا، دارو، خون و ...(

.5 تقویت و توسعه مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشت و پیشگیری، ارتقاء و تقویت مدیریت و

کنترل انواع تهدیدات،ارتقاء زیر ساخت های درمانی، مصون سازی، امداد و نجات، درمان، پاکسازی و مدیریت

پسماند، غذا و دارو، تجهیزات سلامت محور، خون و فرآورده های خونی ، پدافند سایبری در نظام سلامت و...

.6 کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با به کارگیری اصول

و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

.7 تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه

.8 سازماندهی و ارتقای عملکرد سیستم های درمانی دانشگاه /دانشکده در مواجهه با انواع تهدیدات

.9 ساماندهی تیم های پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث متعارف و غیرمتعارف

.11 بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی (PHC) بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع

تهدیدات، حوادث و بلایا با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل

.11 آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان نظام سلامت تحت تابعه با برگزاری انواع کارگاه های

تخصصی هدفمند، تمرین و رزمایش های دانشگاهی/ استانی

.12 به کارگیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدید شناسی و دفاع

غیرعامل

.13 تدوین برنامه های سالانه و پنج ساله دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

.14 اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه ارائه خدمت

.15 استفاده حداکثری از توانمندی و قابلیت های نیروهای داوطلب مردمی، بسیج و هلال احمر و ... و کلیه

سازمان های همکار در همه ابعاد

.16 سایر برنامه ابلاغی از سوی ستاد

 

 

 

ترکیب کارگروههای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه:

کارگروه درمان

ü مسئول کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه اورژانس

ü نماینده کارگروه توسعه و پشتیبانی

ü نماینده انتقال خون

ü مسئول آزمایشگاه

ü دبیرکمیته دانشگاه

ب- کارگروه بهداشت

ü مسئول کارگروه بهداشت

ü نماینده بیماری های واگیر

ü نماینده بیماری های غیرواگیر

ü مسئول بهداشت حرفه ای

ü مسئول بهداشت محیط

ü نماینده مرکز شبکه

 

پ- کارگروه غذا و دارو

ü مسئول کارگروه غذا و دارو

ü معاون غذا

ü نماینده کارگروه اورژانس

ü دبیر کمیته

ü مسئول دارو

ü مسئول تجهیزات

ü مسدول آزمایشگاه

ت- کارگروه کالبدی )فنی، پشتیبانی و ...(

ü معاون توسعه

ü نماینده کارگروه بهداشت

ü نماینده کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه اورژانس

ü نماینده کارگروه غذا و دارو

ü نماینده کارگروه اجتماعی

ث- کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی

ü رئیس مرکز فوریت های پزشکی

ü رئیس اورژانس بیمارستانی

ü نماینده کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه پشتیبانی

ü دبیر کمیته

ج- کارگروه آموزش و پژوهش

ü معاون آموزش

ü نماینده معاون پژوهش

ü نماینده کارگروه درمان

ü دبیر کمیته

چ- کارگروه اطلاع رسانی و آرامش بخشی

ü مسئول روابط عمومی دانشگاه

ü سلامت روان

ü آموزش بهداشت

ü نماینده کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه غذا و دارو

ü نماینده اورژانس

ü دبیر کمیته

 

ه - کارگروه اجتماعی

ü معاون اجتماعی

ü نماینده کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه کالبدی

ü نماینده کارگروه بهداشت

ü مسئول روابط عمومی دانشگاه

ü نماینده کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی

ü دبیر کمیته

و - کارگروه آمار و فناوری اطلاعات

ü مدیر آمار و فناوری اطلاعات

ü نماینده کارگروه درمان

ü نماینده کارگروه بهداشت

ü نماینده روابط عمومی دانشگاه

ü نماینده کارگروه کالبدی

ü نماینده کارگروه

کلید واژه ها: تهدیدات نظام سلامت پدافند غیرعامل دانشگاه رصد و پایش پدافند PHC رزمایش