کارگاه

کارگاه مدیریت خانواده 17و24 مرداد ماه ساعت 10:30تا 12:30

کارگاه آموزشی ECGپایه و پیشرفته 23 مرداد 9 تا 13(عملی و تئوری)

کارگاه مسئله شناسی و تصمیم گیری در زندگی فردی زمان چهارشنبه ۴ و ۱۱ مهرماه ۹۷ 
مکان سالن جلسات مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی
ساعت ۱۰:۳۰