آموزش و پژوهش

مسئول واحد آموزش : خانم  مریم محسنی فرد

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظایف واحد آموزش:

1-     مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی مدیریت سلامت در حوادث و کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

2-    مدیریت تهیه و تدوین محتوای مباحث تخصصی آموزشی کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و ارتقاء سلامت.

3-    مدیریت سمینارها و کارگاههای تخصصی آموزش مدیریت سلامت در حوادث و کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی.

4-    نظارت فنی بر مقالات و نشریات آموزشی گروههای مدیریت سلامت در حوادث و کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

5-    پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی مرکز

6-    نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی واحدهای تابعه.

7-    مدیریت تحقیات و پژوهشهای کاربردی به منظور تشخیص نیازهای آموزشی جامعه و پرسنل ستادی و عملیاتی در زمینه مسائل مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی.

8-    ارتباط با مرکز توسعه مطالعاتی پزشکی ، پیراپزشکی جهت اخذ امتیاز دوره های آموزشی که به صورت متمرکز یا غیر متمرکز در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و شبکه های بهداشتی درمانی جهت پرسنل فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی برگزار می گردد.

9-    تهیه شبکه های آموزشی ( کتاب ، CD ، جزوه ) به منظور ارتقاء سطح علمی جامعه و پرسنل.

10-  انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مافوق .

کلید واژه ها: واحد آموزش اورژانس پیش بیمارستانی پیش بیمارستانی مدیریت مدیریت سلامت مدیریت سلامت حوادث مدیریت سلامت حوادث کمکهای آموزشی حوادث سلامت حوادث حوادث کمکهای حوادث کمکهای اولیه حوادث کمکهای اولیه اورژانس