مطالب مرتبط با کلید واژه " هماهنگی "


EOC

ستاد هدایت عملیات بحران کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که همواره در معرض بروز حوادث و بلایایی طبیعی مانند: زلزله، سیل و... میباشد.  اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث و بلایا، همواره در  نظر ...