مطالب مرتبط با کلید واژه

ریاست


ریاست مرکز مدیریت حوادث

ریاست مرکز مدیریت حوادث

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک     نام خانوادگی :دکتر پریا بهرامی     تحصیلات :دکترای عمومی و دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا     تلفن :08633686445     نمابر :08633662210 شرح وظایف رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی: ۱- هماهنگی ...