مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف و فعالیت ها


چشم انداز و اهداف مدیریت امور بین الملل

1- شناساندن دانشگاه علوم پزشکی اراک در مجامع علمی و  بین المللی    2- مطالعه وضعیت شاخص­های ارتقای دانشگاه در سیستم های بین ­المللی  و مشارکت در ارتقای رتبه علمی دانشگاه در سطح بین ­المللی 3- اعتباربخشی و رتبه بندی های بین المللی و ...