کارگزینی

تعداد بازدید:۲۴۶۷


 
معرفی واحد:
 امور اداری وکارگزینی
 واحد کارگزینی دارای عناوین مختلف در سازمان ها می باشد از جمله مدیریت امورکارکنان –مدیریت امورپرسنلی-مدیریت منابع انسانی –اداره امور استخدامی و ... که در جهت بهبود توانایی های نیروی انسانی،اهداف فردی و سازمانی و نیز حفظ سرمایه های انسانی عم می کند.ضمنا مدیریت کارگزینی در برنامه ریزی،سازماندهی –نظارت و کنترل امور سازمانها نقش به سزایی دارد.
 
معرفی پرسنل:
خانم حسینی :امور کارگزینی


شرح وظایف:
  1-رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 2-تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 3-انجام امور مربوط به تعاون،بیمه و رفاه کارمندان
 4-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،ترفیع،اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق
 5-برنامه ریزی وتمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6-استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 7-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امورجاری
 8-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 -9اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه؛
 -10اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی وپشتیبانی

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

3-2


 

کلید واژه ها: امور کارگزینی مدیریت معرفی انجام لازم

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱