مطالب مرتبط با کلید واژه

امور


امورمالی

                         معرفی واحد:                                                                                                                                                                                                          امور مالی تهیه و تنظیم اسناد و امور مربوطه حسابداری و ارسال انها به دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت وجه نقد،تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش های مربوطه-نگهداری و بایگانی اسناد امور مالی-انجام کلیه دریافتها وپرداختهای پرسنل و غیره ...

کارگزینی

  معرفی واحد:  امور اداری وکارگزینی  واحد کارگزینی دارای عناوین مختلف در سازمان ها می باشد از جمله مدیریت امورکارکنان –مدیریت امورپرسنلی-مدیریت منابع انسانی –اداره امور استخدامی و ... که در جهت بهبود توانایی های نیروی انسانی،اهداف فردی و سازمانی و نیز حفظ ...