امورمالی

تعداد بازدید:۲۰۶۶


                        

معرفی واحد:                                                                                                                                                                                                         
امور مالی
تهیه و تنظیم اسناد و امور مربوطه حسابداری و ارسال انها به دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت وجه نقد،تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش های مربوطه-نگهداری و بایگانی اسناد امور مالی-انجام کلیه دریافتها وپرداختهای پرسنل و غیره می باشد.
                                                                                        
معرفی پرسنل:
آقای ایت بیژنی مدیر امور مالی

 آقای بهزادی:  امین اموال شبکه

 آقای محمد محمود آبادی مسئول دریافت و پرداخت
 آقای عزیزی مسئول رسیدگی
 آقای حیدری کارپرداز
خانم اکرم فتح ابادی مسئول بودجه و اعتبارات
 خانم اکرم اناری مسئول درامد


شرح وظایف امور مالی :
1. تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
2. هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.
3.تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه
 4. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.
5. نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.
 6. شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.
7.اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی: 3-3

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی مالی مالی شبکه امور

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲