نظارت بردرمان

تعداد بازدید:۸۷۴


      نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بیرامی     سمت: کارشناس نظارت بر درمان

     شرح وظایف:
      -نظارت برمراکز درمانی شهرستان از جهت رعایت استاندارد و قوانین وزارت بهداشت و درمان
      -برخورد با مراکز درمانی غیر مجاز(افرادی که بصورت غیر مجاز اقدامات درمانی وپزشکی انجام می دهند)
      -تایید مطب ها جهت گرفتن پروانه مطب
      -ارسال آمار بازدید های کارشناس نظارت بر درمان به معاونت درمان


        مراکز بخش خصوصی تحت پوشش واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودر مان شهرستان کمیجان
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷