مطالب مرتبط با کلید واژه

مراکز


نظارت بردرمان

      معرفی پرسنل:       نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بیرامی     سمت: کارشناس نظارت بر درمان        شرح وظایف:         -نظارت برمراکز درمانی شهرستان از جهت رعایت استاندارد و قوانین وزارت بهداشت و درمان         -برخورد با ...

آموزش بهورزی

معرفی پرسنل: خانم اکرم جهانشاهلو سمت:مسئول واحد آموزش بهورزی شرح وظایف:        .اجرای ضوابط مربوط به راه اندازی مراکز آموزش بهورزی در سطح استان و نظارت در برگزاری آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط *تهیه و تنظیم بودجه مراکز بهورزی و دوره‌های باز ...