مطالب مرتبط با کلید واژه

درماننظارت بردرمان

      معرفی پرسنل:       نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بیرامی     سمت: کارشناس نظارت بر درمان        شرح وظایف:         -نظارت برمراکز درمانی شهرستان از جهت رعایت استاندارد و قوانین وزارت بهداشت و درمان         -برخورد با ...