کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک