شیوه نامه تقدیر از خادمین و مروجین و فعالان نماز از دیدگاه شورای اقامه نماز سازمان جهاد کشاورزی مازندران

کلید واژه ها: خادمین