شبکه بهداشت

تعداد بازدید:۲۶۰۱

    
شرح وظایف:
 
-اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در شهرستان مربوطه 
-اعمال سیاست های اجرایی واداری وزارت بهداشت ،در مان وآموزش پزشکی در شهرستان بر اساس دستور العملهای ابلاغ شده
-هماهنگ  ساختن واحد های اجرایی تابعه
-نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه
-هماهنگی با سایر واحد های دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت ،شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان ،هماهنگی و ارتبا ط با دانشگاه علوم پزشکی اراک
-نظارت برگسترش و کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی
-نظارت برگسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاه هاو داروخانه های بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی
-نظارت و کوشش برای تعلیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش
-نظارت بر رسیدگی به اسناد پزشکی و اعمال تعرفه های درمانی
-نظارت و کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش
-نظارت منظم برتامین و توزیع دارو ،مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان
-نظارت بر تنظیم ،تدوین و اجرای ضوابط بودجه برنامه ای 
-تامین منابع (انسانی ،مالی و تجهیزاتی )مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بربهره برداری بهتر از انها
-بررسی گزارشات واحد های تابعه،تحلیل آنها و تهیه گزارش نهایی و اعلا م نتیحه برواحدها
 
واحد های تابعه: 
 
-بیمارستان والفجر شهرستان تفرش 
-مرکز بهداشت شهرستان تفرش وواحدهای تابعه

کلید واژه ها: شبکه بهداشت ودرمان تفرش

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۷