مطالب مرتبط با کلید واژه

شبکه بهداشت ودرمان تفرششبکه بهداشت

     شرح وظایف:   -اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در شهرستان مربوطه  -اعمال سیاست های اجرایی واداری وزارت بهداشت ،در مان وآموزش پزشکی در شهرستان بر اساس دستور العملهای ابلاغ شده -هماهنگ  ساختن واحد های اجرایی تابعه -نظارت بر ارزشیابی واحد های ...