مطالب مرتبط با کلید واژه " معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "


تجهیزات و زیرساخت مراکز درمانی استان مرکزی نیازمند نوسازی است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تجهیزات و زیرساخت مراکز درمانی استان مرکزی نیازمند نوسازی است گالری

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تجهیزات و زیرساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی استان مرکزی دچار فرسودگی بوده و نیازمند نوسازی است.

ادامه مطلب