معرفی کارمندان واحد بازنشستگی

تعداد بازدید:۵۲۶۱

 سرکار خانم توکلیان                                               سرکار خانم فراهانی 
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد                      مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


شرح وظایف کارگزینی بازنشستگی
انجام امور بازنشسته گان شامل : صدور ابلاغ بازنشستگی،صدور احکام بازنشستگی ، محاسبه  سنوات خدمت ، صدورحکم بازخرید مرخصی بازنشسته گان ، محاسبه پاداش پایان خدمت وانجام  مکاتبات مربوط به بازنشستگان
بررسی مدارک بازنشسته گان فوت شده و ارسال به سازمان بازنشستگی جهت برقراری حقوق مستمری برای بازمانده گان 
 پیگیری و معرفی بازنشستگان و خانواده هایشان جهت دریافت کمک هزینه ازدواج و فوت     

                       
                                                                      شماره مستقیم: 33121784    شماره داخلی: 2272 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳