در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت توسط همکاران

در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت توسط همکاران

در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت توسط همکاران
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۶ کد : ۲۱۷۱۱ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۸۰
در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت توسط همکاران مرکز حضرت زینب س و مرکز کاشفی
در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت  توسط همکاران

در هفته ملی دیابت انجام شد:آموزشهای افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت  توسط همکاران مرکز حضرت زینب س و مرکز کاشفی