روابط عمومی

امور عمومی شبکه بهداشت و درمان: خانم عظیمی     
شرح وظایف:
 

1.نظارت بر کلیه امور مربوط به امور اداری شامل( دبیرخانه – تدارکات – انبار- خدمات – نقلیه)
2.مراقبت بر حسن جریان مکاتبات و عندالزوم کنترل ورود و صدور نامه ها.
3.نظارت مستمر بر امور جاری در واحد بایگانی اداری و ارائه راهنمایی لازم به کارکنان شاغل دراین قسمت .
4.نظارت بر امور جاری در واحد تدارکات و پیش بینی و برآورد هزینه و وسایل مورد نیاز و بررسی تقاضای خرید و ارسال درخواست بواحد تدارکات پس از حصول اطمینان از صحت آنها.
5.مراقبت در تهیه و نگهداری وسایل و لوازم در انبار و توزیع آنها بین واحدها طبق ضوابط.
6.نظارت بر امور جاری خدمات و حفظ و حراست ساختمانها و وسایل تأسیساتی و غیره
7.نظارت بر حسن انجام کار در نقلیه اعم از تعمیرات،تأمین سوخت و حفظ حراست خودروها و غیره.
8. مراقبت و رسیدگی دفاتر حضور و غیاب کارکنان.
9. امضاء پیش نویس مکاتبات مربوط به واحدهای تحت سرپرستی.
10.    شرکت در جلسات تنظیم بودجه.
11.   شرکت در کمیسیونهای مختلف مربوط به خدمات و تدارکات
 
 
 
12.    شرکت در کمیته های انتساب و ارتقاء رتبه و ترفیع کارکنان واحدهای تحت سرپرستی امور عمومی  و گسترش :اقای محمد عقیلی 

 روابط عمومیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان:

رضا محمدی واجارگاهی


شماره تلفن و ارتباط با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان:REZAMOHAMMADIV@YAHOO.COM   و  شماره تلفن:08637222730

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰