کارشناس سیستم سامد - کارتابل رئیس دانشگاه

تعداد بازدید:۱۴۰۲

شرح وظایف کارشناس سیستم سامد - کارتابل رئیس دانشگاه

 

           · پیگیری نامه های موجود در سامانه سامد دانشگاه تا حصول نتیجه با رویکرد حل مسئله

           · انتقال و انعکاس صحیح و کامل تقاضاهای موجود در سامانه سامد به واحدهای ذیربط

           · هدایت و کنترل درخواستها، مراجعات و اطلاع رسانی به موقع در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم

           · ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد استانداری مرکزی

           · مشاوره و راهنمایی متقاضیان در زمینه پیگیری درخواستها و شکایتها

           · تهیه و تنظیم گزارشهای مربوط به سامانه سامد