منشورها

تعداد بازدید:۶۸۴

 منشور اخلاقی کارکنان

- تعهد به خدمت صادقانه ، تکریم مراجعین وجلب رضایت الهی در انجام امور محوله
- تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار
- امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع
- استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات
- ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و کارکنان
- پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش ، هدیه غیر متعارف و رشوه وجلوگیری از آن
- خود داری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر مربوط
- حسن رفتار و پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ارباب رجوع و همکاران

- ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم بمنظور سهولت انجام کار و توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها 

دفتر  بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: منشورها حقوق بیمار منشور اخلاقی کارکنان