مطالب مرتبط با کلید واژه " منشورها "


منشورها

 منشور اخلاقی کارکنان - تعهد به خدمت صادقانه ، تکریم مراجعین وجلب رضایت الهی در انجام امور محوله - تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار - امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع - استفاده قانونی و درست ...