اداره بررسی و نظارت مالی

تعداد بازدید:۳۱۹۶

معرفی پرسنل محترم اداره نظارت و پایش عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
آقای حامد ربیعی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت
شرح وظیفه کلی:کنترل و نظارت  برمالی  و گرد آوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی وفق دستور العمل مربوطه
تلفن مستقیم :33121782
تلفن داخلی:2288

همکاران اداره نظارت و پایش عملکرد مالی


آقای محمود مزرعه فراهانی

کارشناس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
شرح وظایف : نظارت اجرای کامل روشها، سیستم ها، خط مشی مالی و معاملاتی دانشگاه و واحدهای تابعه
تلفن مستقیم: 33121782
تلفن داخلی:2357

آقای هانی اسکندری

کارشناس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
شرح وظایف : نظارت اجرای کامل روشها، سیستم ها، خط مشی مالی و معاملاتی دانشگاه و واحدهای تابعه
تلفن مستقیم: 33121782
تلفن داخلی:2356

آقای سعید غلامی

کارشناس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
شرح وظایف : نظارت اجرای کامل روشها، سیستم ها، خط مشی مالی و معاملاتی دانشگاه و واحدهای تابعه
تلفن مستقیم: 33121782
تلفن داخلی:2355

خانم اکرم آباریکی

کارشناس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
شرح وظایف : نظارت اجرای کامل روشها، سیستم ها، خط مشی مالی و معاملاتی دانشگاه و واحدهای تابعه
تلفن مستقیم : 33121782
تلفن داخلی:2355

خانم ملیحه آباقری

کارشناس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی
شرح وظایف : نظارت اجرای کامل روشها، سیستم ها، خط مشی مالی و معاملاتی دانشگاه و واحدهای تابعه
تلفن مستقیم: 33121782
تلفن داخلی:2356


اهم وظایف همکارن اداره نظارت و پایش عملکرد مالی به شرح ذیل اعلام میگردد.
تهیه و تنظیم برنامه کاری سالیانه نظارت بر گردش عملیات مالی واحد های تابعه
بررسی و اظهار نظر در خصوص صورتهای مالی تابعه
کنترل نهایی مدارک ورسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستور العمل مربوطه
بررسی حسابهای راکد ، سنواتی و معوق واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی
بررسی پرونده تحویل و تحول روئسای حسابداری واحدهای تابعه
اتخاذ ترتیبات لازم به منظور رفع مغایرت موجود فی مابین حسابهای دانشگاه با اشخاص و شرکتها
کنترل پرونده های سفارش مربوط به خرید های خارجی

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱