اداره حسابداری مدیریت

تعداد بازدید:۲۵۷۳

رئیس اداره حسابداری مدیریت : آقای علی رضائی 
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت 
شرح وظیفه کلی : کنترل و نظارت بر فرایند انبار و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه
تلفن مستقیم : 08633134255 داخلی : 2278


همکاران اداره حسابداری مدیریت :  

آقای محسن فرجی : کارشناس اداره حسابداری مدیریت و امین اموال ستاد دانشگاه
شرح وظایف : امین اموال ستاد دانشگاه – تحلیل گر انبار و اموال دانشگاه


آقای سید اعلا رضوی : کارشناس اداره حسابداری مدیریت و مسئول پیگیری اموال غیرمنقول دانشگاه
شرح وظایف : مسئول مستندسازی و بررسی اطلاعات املاک و سامانه سادا دانشگاه


اهم وظایف همکاران اداره  حسابداری مدیریت به شرح ذیل اعلام میگردد :
1.    تجزیه و تحلیل سر فصل های حسابداری و اثرات مالی استفاده از سر فصل های متفاوت اسناد حسابداری و گزارشات مالی و مدیریتی
2.    بررسی و حل مشکلات همکاران جهت ثبت اسناد مالی با استفاده از سیستم نظام نوین مالی
3.    تجزیه وتحلیل دریافت وارائه انواع کالاوخدمات وجایگذاری هرنوع کالاوخدمت درسرفصل مربوطه جهت ارائه گزارش دقیق به حسابرسان وسایراستفاده کنندگان ازصورتهای مالی
4.    اعلام وصول از کلیه دانشگاهها و واحدهای تابعه مبنی بر وصول اموال تحویلی
5.    مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
6.    مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه
7.    اصلاحات و کسورات مربوط به بیمهخدمات درمانی
8.    افتتاح حساب و تغییر امضاء کلیه واحدهای تابعه دانشگاه  
9.    پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان
10.    اعمال کسورات براساس نامه های دریافتی از مراجع قضائی و موسسات مالی.
11.    نظارت بردفاتر و فرمهای اعلام وصول اموال واحدها ی تابعه
12.    نظارت بر اعلام وصول وسائط نقلیه
13.    نظارت بر تنظیم آمار مربوط به املاک و ساختمانها و خانه های سازمانی
14.    نظارت بر جابجایی اموال
15.    تشکیل پرونده های اموال برای کارکنان
16.    کنترل مستقیم پرونده با مراجعه حضوری به واحدها و به روز کردن اطلاعات مربوط به آنها 
17.    هماهنگی درانجام برگزاری مزایده فروش اموال اسقاط دانشگاه
18.    نظارت برحفظ وحراست از اموال دانشگاه

 

عملکرد اداره حسابداری مدیریت د انشگاه علوم پزشکی اراک
1- پیگیری و تکمیل اجرای طرح انبارگردانی منتهی به پایان سال مالی1397بر اساس استانداردهای حسابداری با تهیه دستورالعمل و برنامه عملیاتی مربوطه *
توضیح :  نوع اقلام شمارش شده : نوع موجودی مربوط به  تعداد 85 انبار واحدهای تابعه  سطح استان به تفکیک انبارهای مصرفی اداری ، غیر مصرفی اداری ، مصرفی پزشکی ، غیر مصرفی پزشکی ، دارو شاخه درمانی ، دارو شاخه بهداشتی ، دارو مخدر ، آزمایشگاه ، سموم و نقلیه 
2- تهیه و تکمیل تراز موجودی کالای سال 1397 و ابتدای دوره سال 98 دانشگاه
3- پیگیری و تکمیل اجرای طرح انبارگردانی منتهی به پایان سال مالی1398بر اساس استانداردهای حسابداری
4- تهیه و تکمیل تراز اموال منقول و غیر منقول سال 1398 دانشگاه
5- محاسبه و ثبت استهلاک دارایی های ثابت منقول و غیر منقول تا سال 1398 دانشگاه
6- آموزش حسابداری تعهدی و استفاده از نرم افزار نظام نوین مالی در حیطه انبار واموال به مسئولین انبار و اموال در سطح دانشگاه از طریق کارشناسان ستادی
7- پایش و نظارت انبار ها و اموال واحدهای تابعه  دانشگاه طی دوره های مختلف و ارائه 3 دستورالعمل 
8- جمع آوری و انتقال اموال اسقاطی تعدادی از واحدهای تابعه ( از جمله بیمارستان خوانساری ، بیمارستان ولیعصر ، مرکز فوریت های پزشکی ، مرکز بهداشت) به انبار اسقاط دانشگاه 
9- مکاتبات و پیگیرهای فروش اموال اسقاط و ضایعات واحدها و واریز وجه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه
10- بررسی و تحلیل وضعیت کالاها در تعهدی و رفع مغایرت وتطبیق عناوین موجودی های کالا  و اسامی و کدینگ کالا با دفاتر مالی
11- تلاش در جهت اجرای حسابداری تعهدی و استقرار کامل آن در خصوص اموال و دارییهای دانشگاه برای اولین بار،  
12- تلاش در جهت تهیه فرم شماره 16 از سیستم تعهدی و تعیین مسئول نگهداشت و اتاق موجودی اموال 
13- هماهنگی با شرکت روز آمد و جدا نمودن سرور اطلاعات نرم افزار نظام نوین مالی و افزایش سرعت واحدها
14- پیگیری ثبت کلیه اسناد مالی در قالب نظام نوین مالی از ابتدای سال در سطح 32 واحد تابعه دانشگاه
15- پیگیری و شناسایی و ثبت عملیات مالی در قالب  حدود 13000 سند در سیستم نرم افزاری
16- برای اولین بار در دانشگاه پیاده سازی  سیستم بایگانی الکترونیکی اسناد مالی 
17- اسکن و داده آمایی بیش از یک میلیون برگ اسناد مالی  همراه با ورود اطلاعات و تهیه روکش کلیه اسناد برای واحدهای تابعه دانشگاه و بایگانی الکترنیکی اسناد مالی
18- پلمپ دفاتر داروهای مخدر و کنترل و نظارت بر دفاتر قانونی واحدها
19- جمع آوری و شناسایی و تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات 514  قلم از اموال غیر منقول (املاک) دانشگاه و تحویل تعداد 25 اسناد مالکیت آنها به سازمان امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی 
20- شناسایی و ویرایش و تکمیل حدود 90درصد از اطلاعات اموال دانشگاه (به شرح پیوست)
21- طراحی و ارائه پروپوزال و مسیر پیگیری و نحوه مستند سازی املاک دانشگاه
22- پیگیری و دفاع از وضعیت املاک بر علیه شهرداری و گزارشهای تخلفات ساختمانی ماده 100 
23- تعیین تکلیف ساختمانهای دانشگاه با ترسیم بیش از 143 مورد نقشه کاداستر utm  
24- پیگیری وضعیت اسناد املاک دانشگاه در ادارت ثبت و شهرداری و و اخذ بیش از 150 گردش ثبتی املاک

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۳