اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

محسن کارچانی

 کارشناس ارشدحسابداری

رئیس ادارده منابع و تامین اعتبار

 

خانم لیلی رحمتی

کارشناس  حسابداری

صدور چک 

 

مریم  فتحی

کارشناس امور مالی

( تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی )

 

اکرم نصری

کارشناس مالی

( تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی )

 

محمود صمیمی

کارشنارس