اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

تعداد بازدید:۲۸۴۶

نام و نام خانوادگی : سعید علیمحمدی 
عنوان سمت : رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی 
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی : 2297

شرح وظایف :
-          صدور درخواست وجه در سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی 
-          ثبت کلیه اسناد مرتبط با دریافت وجه از خزانه ، وزارت خانه ، سایر ارگانها و همچنین پرداخت تنخواه ، علی الحساب ، پیش پرداخت ، سپرده ها ، تضمینات و سایر پرداختها
-          پرداخت کلیه اسناد هزینه ای ستاد دانشگاه وپیگیری در خصوص اخذ موافقت نامه های عمرانی از طریق بودجه
-          تطابق تفریغ حسابداری با تفریغ اعتبارات به صورت سه ماهه و پیگیری موارد اختلاف تا حصول نتیجه و در صورت نیاز ارائه گزارشات در خواستی به واحد های تابعه  
-          تهیه گزارش سه ماهه کنترل حسابهای فی ما بین (رابط سایر – سپرده – اعتبارات و کمک ها)
-          پیگیری وجوهی که از طریق وزارت متبوع یا بصورت سایر منابع در اختیار موسسه قرار می گیرد.
-          کنترل کلیه اسناد ثبت شده در پیشنویس نرم افزار تعهدی و رفع اشکالات احتمالی و ارسال آنها به قسمت رسیدگی.
-          تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر واحد های مالی
-          همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی مستقل هیأت امناء
-          همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها و صورتهای مالی
-          ثبت درخواستهای  صدور اسناد تسویه تهاتر در سامانه مربوطه  و پیگیری تا صدور سند تهاتر 
-     ثبت اطلاعات مطالبات و بدهی های دانشگاه در مقاطع سه ماهه در سامانه مربوطه و اخذ تاییدیه   
-          نظارت ، کنترل و رفع مغایرتهای احتمالی در ارتباط با مانده دفتر اعتبارات با دفتر بانکی
-          پیگیری سایر امور ارجاعی از طرف مدیر امور مالی ، معاون مالی و آموزشهای لازمه همکاران مالی واحدهای تابعه
        
-          کنترل کلیه واحد های تابعه از نظر ثبت تنخواه در یافتی در برنامه و فصل هایی که تخصیص مدیریت بودجه در اختیار واحد قرار داده و کنترل ممانعت از جابجایی و هزینه کرد تنخواه در برنامه های غیر از تخصیص بودجه 
-          نگهداری آرشیو مناسب از دستورالعمل ها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی
-          نظارت بر تهیه و استخراج صورت مغایرات بانکی حسابهای مرتبط با فعالیت های عمرانی و رفع اقلام باز
-        نظارت بر  نگهداری صحیح حساب سپرده های حسن انجام کار و تضمینات اخذ شده از پیمانکاران
-          نظارت بر دریافت و کنترل مغایرت بانکی ماهیانه حسابهای واحدهای تابعه

نام و نام خانوادگی : مهدیه گازرانی 
عنوان سمت: حسابرس داخلی و کارشناس دفترداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی 
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی :2297 

شرح وظایف : 
-  نظارت مستمر بر عملکرد مالی ستاد و واحدهای مستقل و غیر مستقل با اعمال حسابرسی داخلی و پایش مستمر و برخورد قانونی با هرگونه قصور و تخلف                        
-  رسیدگی به گزارشات و تراز مالی و عملیاتی
-  بررسی صرفه اقتصادی - کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تابعه
-  نظارت بر رعایت قوانین و مقررات  سیاستها و دستورالعملهای مدیریتی و سایر الزامات قانونی
-  ارزیابی کنترلهای موجود، سیستم ها و فرایند تصمیم گیری
-  تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق
-  صدور اسناد حسابداری دریافت و پرداخت اعتبارات و ... 
 -  همکاری در تهیه و تنظیم تراز نهایی و عملکردها و صورتهای مالی 
-  همکاری با کارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات و اعضای تیم حسابرسی مستقل هیأت امناء

نام و نام خانوادگی : اکرم نصری 
عنوان سمت: کارشناس دفترداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری  
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی :2297 

شرح وظایف : 
-    تنظیم شناسایی و پرداخت کلیه اسناد تملک ستاد دانشگاه و پیگیری در خصوص اخذ موافقت نامه های عمرانی و تخصیص مربوطه از طریق مدیریت بودجه
-      تهیه کارت پیمان کلیه پروژه های دانشگاه
-      تهیه و تنظیم و نگهداری صورت مغایرت بانکی ماهیانه حسابهای  تملک ستاد 
-      نگهداری آرشیو از قراردادها ، مکاتبات ، موافقت نامه ها  و تخصیص  های تملک و ...
-    صدور اسناد پرداخت تعهدی اعتبارات تملک به واحدهای تابعه و پیگیری صدور تخصیص بودجه 
-    تنظیم و ارائه فرمهای عملکرد سالیانه اعتبارات تملک استانی، ملی و  وزارتی به خزانه معین استان و ورود اطلاعات مربوط به بستن حسابها در سامانه های سناما 
-    بررسی فرمهای عملکرد اعتبارات تملک واحدهای تابعه در مقاطع زمانی مورد نظر در طی سال مالی 
-    تنظیم درخواست وجه اعتبارات تملک استانی و ملی و بارگذاری در سامانه های مربوطه و پیگیری دریافت اعتبار 
-    تهیه گزارشات عملکرد پروژه ها و اعتبارات تملک 
-    همکاری با اعضای تیم حسابرسی هیات امنا و تهیه گزارشات مورد نیاز دیوان محاسبات 

نام و نام خانوادگی : مریم فتحی 
عنوان سمت: کارشناس دفترداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد  حسابداری 
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی :2297 

شرح وظایف : 
-    تنظیم  و صدور اسناد حسابداری تعهدی پرداخت اعتبارات به واحدهای تابعه 
-    تهیه و تنظیم و بایگانی صورت مغایرت بانکی کلیه حسابهای هزینه ای ستاد دانشگاه 
-    جمع آوری، بایگانی و بررسی کلیه صورت مغایرت بانکی واحد های تابعه 
-    تنظیم و صدور اسناد حسابداری سایر کسور ماهانه شاغلین  و همکاری با اداره دریافت و پرداخت 
-    بررسی فرم عملکرد اعتبارات ارسالی به واحدها 
-    بررسی و پیگیری رفع مغایرت رابط اعتبار، رابط کمک و هدایا 
-    تهیه گزارشات مورد نیاز مسئولین مافوق 
-    انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مسئولین مافوق 

نام و نام خانوادگی : محمود رضا صمیمی
عنوان سمت: کارشناس دفترداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اقتصادی  
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی :2297 

شرح وظایف : 
-    تنظیم  و صدور اسناد حسابداری تعهدی پرداخت اعتبارات به واحدهای تابعه 
-    تهیه و تنظیم و بایگانی صورت مغایرت بانکی حسابهای  سایر منابع و سپرده ستاد دانشگاه 
-    ثبت اطلاعات پرداخت قراردادهای ستادی در سامانه ماده 169 مکرر مالیاتی 
-    پیگیری دریافت و بایگانی رسیدهای ثبت اطلاعات قراردادها و خریدهای واحدهای تابعه  در سامانه ماده 169 مکرر مالیاتی 
-    تنظیم و صدور اسناد حسابداری ورودی حساب سایر منابع و سپرده واحدهای تابعه و ستاد 
-    پیگیری رفع مغایرت رابط سپرده فی مابین ستاد و واحدهای تابعه 
-    تهیه گزارشات مورد نیاز مسئولین مافوق 
-    انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مسئولین مافوق 


نام و نام خانوادگی : لیلی رحمتی 
عنوان سمت: کارشناس دفترداری
مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری 
تلفن مستقیم : 33138088
تلفن داخلی :2297 

شرح وظایف : 
-    تنظیم  و صدور اسناد حسابداری تعهدی پرداخت اعتبارات به واحدهای تابعه 
-    صدور اسناد پرداخت هزینه های ستادی 
-    تهیه و تنظیم و بایگانی صورت مغایرت بانکی حساب وجوه بازنشستگی  
-    صدور چک 
-    تنظیم اسناد حسابداری ورود و خروج کسورات حقوق  بازنشستگان 
-    بایگانی اسناد صادره 
-    انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مسئولین مافوق 

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰