اداره درآمد

تعداد بازدید:۳۶۲۳

رئیس اداره درآمد : آقای محمد فراهانی 
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری 
شرح وظیفه کلی : کنترل و نظارت بر فرایند احصای درآمد
تلفن مستقیم : 08633130010 داخلی : 2286
ایمیل: arak.daramad@arakmu.ac.ir


آقای محمود امیری
کارشناس اداره درآمد 
شرح وظایف: کنترل حساب های بانکی، وصول مطالبات بیمه ای، کنترل وجوه نقد صندوق داران مراکز تابعه، پیگیری استرداد وجه از خزانه، کنترل اطلاعات درآمد در سامانه های کنترل درآمد، مدیریت وجوه نقد و داشبورد مدیریتی his

خانم سمیه اسکندری 
کارشناس اداره درآمد 
شرح وظایف: کنترل صورت حساب ارسالی واحد های تابعه به موسسات بیمه گر، ثبت و کنترل اطلاعات درآمدی و کارانه واحد های تابعه درسامانه های کنترل درآمد دانشگاه و سجاد وزارتخانه، ثبت و کنترل کسورات بیمه ای درسامانه کنترل درآمد دانشگاه
 
خانم مریم اسفینی فراهانی
کارشناس حسابداری
شرح وظایف: کنترل و تطبیق اطلاعات درآمد اختصاصی واحد های تابعه درسامانه درآمد و حسابداری تعهدی، ثبت اطلاعات درآمد ستاد در سامانه حسابداری تعهدی

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱