اداره اعتبارات

تعداد بازدید:۱۱۳۷

رئیس اداره اعتبارت 
خانم لیلا قائمی 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -مالی
تلفن مستقیم:33136260
تلفن داخلی:2287
شرح وظایف:
کنترل و نظارت بر فرآیند احصای اعتبار 
نظارت و کنترل بر اعتبار مصوب ابلاغ بودجه
تهیه و تنظیم فرم های 12 گانه تفریغ بودجه و ارائه آن به سازمان امور دارایی استان و دیوان محاسبات 
تهیه و تنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسولین مافوق و سایر واحدهای مالی
ارائه گزارش های ضمنی اعتبارات و هزینه چهار ماهه  به دیوان محاسبات 
تهیه و ارائه بودجه عملکرد صورت مالی دانشگاه 
کنترل درخواست وجه حقوق و سایر با اعتبارات دانشگاه
کنترل موافقتنامه های ردیف های وزارتخانه با هزینه های دانشگاه
همکاری در تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه
پاسخگویی به مسئولین ذی ربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی
انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب معاون مالی که با توجه به نوع وظایف ،آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.
انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح
تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی در خصوص میزان جذب و تخصیص منابع مالی و اعتبارات جهت ارائه به مقامات و مسئولین مربوطه


خانم سمیرا خسروپور
عنوان سمت :کارشناس مالی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -مالی
تلفن مستقیم:33136260
تلفن داخلی:2287
شرح وظایف: اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه .تهیه و تنظیم اسناد پرداخت مطابق با تخصیص دریافتی مربوط به واحدهای تابعه و نظارت و کنترل علی الحساب های دریافتی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات مربوطه در این خصوص.بررسی اسناد و اظهار نظر در خصوص آنها از لحاظ اعتباری و تایید آنها در نرم افزار مالی .بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه.ارائه گزارش های مالی به مسولین و واحدهای تابعه .نگهداری مطلوب مدارک و اطلاعات مربوط به اعتبارات 


خانم سمیه بهادرانی
عنوان سمت:حسابدار مسئول
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -مالی
تلفن مستقیم:33136260
تلفن داخلی:2287
 شرح وظایف: اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه .تهیه و تنظیم اسناد پرداخت مطابق با تخصیص دریافتی مربوط به واحدهای تابعه و نظارت و کنترل علی الحساب های دریافتی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات مربوطه در این خصوص.بررسی اسناد و اظهار نظر در خصوص آنها از لحاظ اعتباری و تایید آنها در نرم افزار مالی .بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه.ارائه گزارش های مالی به مسولین و واحدهای تابعه .نگهداری مطلوب مدارک و اطلاعات مربوط به اعتبارات 


آقای مصطفی مرادی
عنوان سمت :کارشناس مالی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
تلفن مستقیم:33136260
تلفن داخلی:2287
 شرح وظایف: اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه .تهیه و تنظیم اسناد پرداخت مطابق با تخصیص دریافتی مربوط به واحدهای تابعه و نظارت و کنترل علی الحساب های دریافتی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات مربوطه در این خصوص.بررسی اسناد و اظهار نظر در خصوص آنها از لحاظ اعتباری و تایید آنها در نرم افزار مالی .بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه.ارائه گزارش های مالی به مسولین و واحدهای تابعه .نگهداری مطلوب مدارک و اطلاعات مربوط به اعتبارات

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۰