اخبار اصلی

اولین جلسه کمیته برگزاری سمینار" آلاینده ها و سلامت

در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و مسئول کارگروه مرجعیت علمی و اعضای هیئت علمی برگزارشد، از سری جلسات کمیته های مرتبط با موضوع مرجعیت علمی در مورد نحوه برگزاری سمینار علمی مرتبط با رسالت آکادمیک تمایز یافته دانشگاه ( آلاینده های محیطی و صنعتی)، سطح برگزاری، محدوده جغرافیایی برگزاری رویداد، محورها و هزینه های آن بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد جهت پیشبرد بهتر کار، با معاونت محترم تحقیقات و فناوری هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

ادامه مطلب

جلسه کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی

این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی عضو کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره، محورهای جشنواره، تاریخ های مهم این رخداد علمی و نحوه تقدیر از برگزیدگان رایزنی شد. همچنین مقرر گردید با هماهنگی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، مسیر ثبت و تایید پروپوزال های منتخب تسریع گردد.

ادامه مطلب

جلسه کارگروه مرجعیت علمی با محوریت بررسی عملکرد کمیته های تخصصی

جلسه کارگروه مرجعیت علمی درتاریخ ۸/۸/۱۴۰۲ با حضور اعضای هیئت علمی کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی مدعو در راستای پیگیری پیشرفت کار کمیته های تخصصی، تعیین مسئولیت های جدید و نیز بررسی محدودیت های موجود برگزار گردید.  در این جلسه مقرر گردید با هماهنگی و مساعدت معاونت تحقیقات و فناوری به تحقیقات و نتایج تحقیقات (مقاله و کتاب) مرتبط با مأموریت ویژه دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی) امتیازات ویژه شامل تسریع در پروسه تصویب و نیز مشوق مالی تعلق گیرد.

ادامه مطلب

جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه

جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه با حضور اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی برگزار گردید. در این جلسه پیش نویس اولیه برنامه راهبردی جهت نهایی سازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. با توجه به ضرایب و امتیازات نقاط ضعف و قوت سازمانی در کنار فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی، راهبرد کارگروه جهت نیل به اهداف مشخص شد. در نهایت با استفاده از خرد جمعی و بحث و تبادل نظر علمی، ماتریس راهبردها جهت نهایی سازی برنامه راهبردی تدوین گردید.

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه تدوین پیش نویس برنامه راهبردی مرجعیت علمی دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی)

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی کمیته تدوین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ برگزار گردید، پیش نویس برنامه راهبردی از گروه های مختلف آموزشی صورت گرفت و موارد مرتبط با تدوین برنامه راهبردی مبتنی بر ماتریس SWOT شامل عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) با نظر گروه های تخصصی مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت موارد مورد توافق در پیش نویس نهایی گنجانده شد تا در تعیین استراتژی ها به کار گرفته شوند.

ادامه مطلب

تصویب پروژه تحقیقاتی مشترک بین المللی

یکی از اهداف فرادستی رسالت آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی اراک (آلاینده های محیطی و صنعتی)، جلب همکاری بین المللی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در موضوع آلاینده ها خصوصاً آلاینده های نوظهوری نظیر ترکیبات دارویی در منابع آبی می باشد. امروزه حضور آلاینده های نوظهور نظیر ترکیبات دارویی به عنوان یکی از نگرانی های مهم در بخش بهداشت و محیط زیست به شمار می رود. علاوه بر اثرات سوء بهداشتی شناخته شده حتی در غلظت های کم، این آلاینده ها اثرات ناشناخته بهداشتی هم در پی دارند. مصرف ترکیبات دارویی نظیر آنتی بیوتیک ها در سرتاسر جهان روبه افزایش است. با این وجود، تنها درصد کمی از آنتی بیوتیک های مصرف شده در بدن انسان مصرف می شوند. بنابراین، مقادیر زیادی از این ترکیبات به محیط دفع شده که منجر به ایجاد خطرات بالقوه جهت محیط زیست و سلامت انسان می گردند ضمن آنکه توسعه باکتری های بیماریزای مقاوم به آنتی بیوتیک را در پی خواهد داشت. این ترکیبات برخلاف آلاینده های معمول، به فناوری های پیشرفته تری جهت تصفیه و پالایش نیاز دارند. فناوری های تصفیه متداول قادر به حذف مؤثر ترکیبات دارویی از منابع آب شرب نیستند. بنابراین در این راستا، پروژه تحقیقاتی بین المللی با عنوان "تصفیه آب آلوده به آنتی بیوتیک با استفاده از سیستم ازن زنی پیشرفته" به صورت مشترک با محققین دانشگاه گدانسک جهت تصفیه مؤثر آلاینده های نوظهور دارویی در آب آشامیدنی مطرح گردید که با حمایت مالی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) به تصویب رسید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه مرجعیت علمی گالری

جلسه مرجعیت علمی ،روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶با حضور ریاست دانشکده بهداشت و اعضای هیئت علمی از گروه های آموزشی مختلف با موضوع بررسی نقشه راه استراتژیک و استفاده از ظرفیت های علمی _عملیاتی دانشکده در جهت پیشبرد اهداف رسالت آکادمیک (آلاینده های محیطی و صنعتی) مبتنی بر جدول زمانی پیش بینی شده برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه کارگروه مرجعیت علمی با محوریت بررسی نقشه راه استراتژیک دانشگاه جهت دستیابی به اهداف رسالت آکادمیک(آلاینده های محیطی و صنعتی)

جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی) با موضوع بازنگری و تدوین نقشه راه استراتژیک جهت دستیابی به اهداف رسالت آکادمیک ، روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار گردید. جلسه با حضور کامل اعضای محترم هیئت علمی کارگروه و رؤسای محترم دانشکده های تابعه در ساعت مقرر شروع و به شکل متمرکز موضوع جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

ادامه مطلب