مطالب مرتبط با کلید واژه " امور پایگاه ها "


امور پایگاه ها

امور پایگاه ها

نام نام خانوادگی: سیامک بینش پژوه تحصیلات: کارشناس پرستاری شرح وظایف مسئول امور پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی  1- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت 2- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی ...