فرم درخواست پیش ثبت نام دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ای

برای ثبت نام در دوره آموزشی درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان به این آدرس مراجعه نمایید https://nacehvet.behdasht.gov.ir/
 • 0
 • درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه*
  درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان-64 ساعت
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کدملی*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • محل تولد*
  6
 • مشخصات تحصیلی
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • سال اخذ مدرک*
  10
 • نوع اشتغال*
  بیکار
  دانشجو
  شاغل بخش دولتی
  شاغل بخش خصوصی
  11
 • نشانی محل سکونت*
  12
 • شماره تلفن ثابت*
  13
 • شماره تلفن همراه*
  14
 • پست الکترونیک*
  15
 • نام*نام کامل
  16
 • نظرات*توضیح بیشتر
  17
 • کشور* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  18
 • دسته
  19
 • دروس*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مقدار ۱
  مقدار ۲
  مقدار ۳
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  20
 • امتیاز*بدخوب
  سرویس
  کیفیت
  21
 • نظرات*توضیح بیشتر
  22
 • نام*نام کامل
  23
 • کشور* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  24
 • دسته
  25
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  مقدار ۱
  مقدار ۲
  مقدار ۳
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  26
 • امتیاز*ضعیفمتوسطخوبعالی
  سرویس
  کیفیت
  27