درباره مرکز

تعداد بازدید:۱۱۹۳

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اراک با هدف اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز گروه های حرفه ای جامعه پزشکی راه اندازی شده است.دوره هایی که در کنار مدارک رسمی دانشگاهی به افراد کمک خواهد کرد که در انجام وظایف مهارتی در حرفه خودشان بهتر عمل کنند. همچنین این مرکز با هدف ترویج آموزش های مرتبط با بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و در راستای قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای فعالیت میکند.اهداف آموزش های مرکز و ویژگی های برنامه های درسی خاص دوره ها به شرح زیر، بیانگر دیدگاه آموزشی این مرکز بوده و به خوبی حیطه وظایف علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را مشخص می کند.


آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و
 به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند.
بنابراین شغل محور بودن،
 ایجاد توانمندی های لازم برای انجام کار و تصدی شغل، ارتقاء دانش فنی و افزایش بهره وری از مشخصه های اصلی این نوع آموزش است.
این تفاوت ها در ارکان این آموزش ها(
۱. محیط آموزشی،۲. مدرسین، ۳. مهارت آموزان۴. متقاضیان اجرای دوره،) نیز دیده می شود.
اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای

۱-ارتقا شاخص های کمی و کیفی آموزش های حرفه ای

۲- فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور به کار گیری توان مهارت آموزان دوره های نظری در حل مسایل مهارتی

۳-زمینه سازی مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی های نوین

ویژگی های مرکز مهارتی و حرفه ای

۱-تدوین شده بر اساس نیاز های شغلی

۲-تدوین شده بر اساس وظایف شغلی

۳-انعطاف پذیری در بربر تحولات تکنولوژیک

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹